ALGEMENE VOORWAARDEN ELEKTRA COMPLEET,

gevestigd in de gemeente Roosendaal en kantoorhoudende te Breitnerlaan 18B, 4703 JR Roosendaal, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80982832, hierna te noemen: “Elektra Compleet”.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Elektra Compleet.
Diensten: door of namens Elektra Compleet (al dan niet in regie) uitgevoerde Opdrachten, activiteiten en/of verstrekte adviezen.
Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op achtereenvolgende tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten.
Goed of Goederen: ieder stoffelijk object welke onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding.
Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door Elektra Compleet.
Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.
Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de verbintenis welke Elektra Compleet met haar Opdrachtgever(s) aangaat.
Partijen: Elektra Compleet en Opdrachtgever(s) waartussen een (Duur)Overeenkomst tot stand is gekomen.
Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.
Werkzaamheden: alle werkzaamheden en Diensten waartoe Opdracht is gegeven, of die door Elektra Compleet uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.
Zakelijke klant: Iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met Elektra Compleet aangaat dan wel aan wie Elektra Compleet een aanbieding doet

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere en alle onderhandeling, aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging, Overeenkomst, Diensten, Werkzaamheden of overige rechtsbetrekking waarop Elektra Compleet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
2.2 Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Elektra Compleet uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever worden afgeweken.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen Elektra Compleet en Opdrachtgever onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
2.5 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
2.6 Indien Elektra Compleet niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Elektra Compleet in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
2.7 In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst.
2.8 Elektra Compleet heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.

Artikel 3: Offerte
3.1. Alle aanbiedingen van Elektra Compleet, waaronder Offerten, geschieden vrijblijvend.
3.2. Aanvaardingen van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook (schriftelijk, fax, mail, mondeling of anders) door Opdrachtgever zijn onherroepelijk voor Opdrachtgever.
3.3. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een Opdrachtbevestiging zijdens Opdrachtgever, welke wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
3.4. Elektra Compleet heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
3.5. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen en dergelijke, die door Elektra Compleet of in opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Elektra Compleet. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen Opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Elektra Compleet gedaan verzoek op kosten van Opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.
3.6. Offertes zijn exclusief werkzaamheden van derden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.7. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Elektra Compleet het recht om het aanbod binnen 2
werkdagen na aanvaarding te herroepen.
3.8. Elektra Compleet zal direct na het ondertekenen van de orderbevestiging door Opdrachtgever aanvangen met de Werkzaamheden. Eventuele onjuistheden in de opdrachtbevestiging dienen voor ondertekening door Opdrachtgever
aangetekend te worden op de opdrachtbevestiging. De orderbevestiging wordt aldus geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en bindt Opdrachtgever.
3.9. Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat Elektra Compleet hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voor zover de betreffende stukken Schriftelijk door Elektra Compleet zijn bevestigd, dan wel dat Elektra Compleet met de uitvoering heeft aangevangen.
3.10. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen na de aanbiedingsdatum, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
3.11. Elke door Elektra Compleet opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.
3.12. Een samengestelde prijsberekening verplicht Elektra Compleet niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.13. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Elektra Compleet bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Opdrachtgever bij de aanvraag.
3.14. Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Elektra Compleet verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

Artikel 4: Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst tussen Elektra Compleet en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.2. Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde Diensten of Goederen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Elektra Compleet Schriftelijk in gebreke te stellen. Elektra Compleet dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertermijn. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.
4.3. De levertermijn neemt aanvang nadat Elektra Compleet de door Opdrachtgever ondertekende Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst evenals de eventueel verlangde aanbetaling of vooruitbetaling heeft ontvangen.
4.4. Specificatie van de te leveren Werkzaamheden en Goederen worden te goede trouw gegeven.
4.5. Elektra Compleet is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft voor Opdrachtgever nimmer recht tot schadevergoeding.
4.6. Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door Elektra Compleet zijn toelaatbaar, indien en voor zover Opdrachtgever vóór de totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële
vereisten en voor zover de door Elektra Compleet te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
4.7. Slechts indien Opdrachtgever aantoont dat zodanig afgeweken wordt van de Overeenkomst en/of de door Elektra Compleet verstrekte gegevens, dat Opdrachtgever in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft
Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Elektra Compleet is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
4.8. Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Elektra Compleet en Elektra Compleet hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Elektra Compleet heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 5: Prijs
5.1. De door Elektra Compleet afgegeven prijs voor de door haar te verrichten Werkzaamheden geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
5.2. Elektra Compleet is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, echter in het geval van een Overeenkomst met een Consument zal Elektra Compleet maximaal 50% vooruitbetaling vorderen.
5.3. Tot de volledig overeengekomen vooruitbetaling door Elektra Compleet is ontvangen is de Opdracht slechts onder voorbehoud. De uit de Opdracht voortvloeiende betalingsverplichting is voor Opdrachtgever echter wel bindend.
5.4. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, transportkosten, porti, reisuren, omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
5.5. Indien Elektra Compleet geen of te weinig btw in rekening heeft gebracht, terwijl zij daartoe wel verplicht blijkt te zijn, is Elektra Compleet gerechtigd de btw alsnog bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever zal de verschuldigde btw per ommegaande, na ontvangst van een (gecorrigeerde) factuur, aan Elektra Compleet voldoen en vrijwaart Elektra Compleet bovendien voor iedere schade (waaronder opgelegde boetes) welke Elektra Compleet hierdoor lijdt.
5.6. Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs volgens deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van Elektra Compleet met een redelijke winstopslag.
5.7. De prijs die Elektra Compleet voor de door haar te verrichten Werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Elektra Compleet is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, aanmerkelijke kostenstijgingen (meer dan 15% per individueel onderdeel) in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als
gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving.
5.8. Indien Opdrachtgever van overheidswege recht heeft op subsidie, dient Opdrachtgever hier zelf voor zorg te dragen en de subsidie aan te vragen bij de bevoegde instanties. Indien de subsidie niet wordt verleend valt dit buiten de verantwoording van Elektra Compleet. Het niet toekennen of ontvangen van de te verwachte subsidie geeft Opdrachtgever geen recht de Opdracht te annuleren.

Artikel 6: Annulering en verplaatsing van uitvoering van de Opdracht
6.1. Elektra Compleet heeft het recht zonder opgave van redenen een Opdracht te annuleren in welk geval de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige aan Elektra Compleet betaalde bedrag.
6.2. Opdrachtgever kan een Schriftelijk verzoek indienen ter verplaatsing van de uitvoering van de Opdracht. Elektra Compleet zal dit verzoek telkens welwillend in overweging nemen, echter kan deze mogelijkheid niet garanderen.
6.3. Indien een Consument een annuleringsverzoek indient zal in eerste instantie gekeken worden naar de mogelijkheid om de uitvoering van de Opdracht te verplaatsen. Indien dit voor de Consument aantoonbaar onmogelijk blijkt zal Elektra Compleet bij de Consument een redelijke kostenvergoeding in rekening brengen.
6.4. Annulering door een Zakelijke klant is niet mogelijk.

Artikel 7: Stelposten
7.1. In de Offerte of Overeenkomst kunnen ook stelposten zijn opgenomen. Stelposten zijn bedragen met het karakter van een “budget”. Stelposten worden gebruikt:
a. omdat een bepaald onderdeel van de Werkzaamheden nog niet kan worden begroot (onvoldoende gegevens);
b. omdat Opdrachtgever over een onderdeel van de Werkzaamheden nog geen definitieve beslissing heeft genomen. Dat is vaak doch niet uitsluitend het geval bij smaakgevoelige zaken.
c. bij het aanschaffen van bouwstoffen;
d. bij het verwerken van bouwstoffen;
e. bij het verrichten van werkzaamheden, die op de dag van uitvoering onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en nader moeten worden ingevuld.
7.2. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de Offerte of Overeenkomst vermeldt waarop deze betrekking heeft.
7.3. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Elektra Compleet op dat moment bekende prijzen.
7.4. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever over de stelpost een vergoeding van 10% verschuldigd. Deze vergoeding wordt eveneens ten laste van de stelpost gebracht. Indien Opdrachtgever de stelpost met meer dan 10% onder of -overschrijdt zal dit door Elektra Compleet als minder of –meerwerk op de factuur in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Wijzigingen, meerwerk (en-verbruik) en prijs- en tariefsaanpassingen
8.1. Elektra Compleet zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen. Elektra Compleet is tot instemming echter op geen enkele wijze verplicht en kan van Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
8.2. Wanneer Elektra Compleet instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Elektra Compleet behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de door Elektra Compleet gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen.
8.3. Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst meer tijd en/of extra Werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar was of waren of wanneer deze extra tijd en/of Werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze volgens de gebruikelijke tarieven van Elektra Compleet doorberekend. Onder de extra Werkzaamheden als bedoeld in dit Artikel vallen uitdrukkelijk doch niet uitsluitend extra schoonmaakkosten, wachttijd, extra reistijd en andere aan Opdrachtgever te wijten vertragingen.
8.4. Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en Partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra Werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Elektra Compleet Opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra Werkzaamheden of prestaties.
8.5. Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.
8.6. Jaarlijks, per 1 januari, kunnen door Elektra Compleet prijzen en tarieven van de overeengekomen Werkzaamheden worden aangepast.

Artikel 9: Uitvoering Werkzaamheden
9.1. Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal Elektra Compleet de dienstverlening en Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning inhoudt.
9.2. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Elektra Compleet al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten.
9.3. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat Elektra Compleet tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan Elektra Compleet te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Elektra Compleet tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.
9.4. Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft Elektra Compleet het recht om derden in te schakelen, waarbij Opdrachtgever naast de Algemene Voorwaarden van Elektra Compleet ook gebonden is aan de Voorwaarden van de betreffende derden.
9.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van Elektra Compleet de rechten en verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Elektra Compleet gegeven Opdracht over te dragen aan derden.
9.6. Opdrachtgever vrijwaart Elektra Compleet tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Elektra Compleet gegeven Opdracht.
9.7. Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever, werknemer van Opdrachtgever, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk.
9.8. Elektra Compleet behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.
9.9. Voorzieningen die Elektra Compleet ten gevolge van de opschorting moet treffen, en schade die Elektra Compleet ten gevolge van de opschorting lijdt, dienen aan Elektra Compleet vergoed te worden door Opdrachtgever.
9.10. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Elektra Compleet bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van de Opdracht wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door Elektra Compleet betaalde bouwstoffen.

Artikel 10: Afronding Werkzaamheden
10.1. De Werkzaamheden gelden als afgerond wanneer Elektra Compleet heeft medegedeeld dat de Werkzaamheden afgerond zijn en Opdrachtgever de Werkzaamheden heeft aanvaard.
10.2. Indien Elektra Compleet heeft medegedeeld dat de Werkzaamheden afgerond zijn en Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen daarna laat weten of hij de Werkzaamheden al dan niet aanvaardt, gelden de Werkzaamheden als aanvaard en dus afgerond.
10.3. Indien Opdrachtgever de Werkzaamheden afkeurt, dient dat Schriftelijk te geschieden onder vermelding van de gebreken welke de reden voor afkeuring zijn.
10.4. Indien Opdrachtgever de Werkzaamheden in gebruik neemt, gelden de Werkzaamheden als afgerond.
10.5. Indien Partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Elektra Compleet na overleg met Opdrachtgever een nieuwe datum melden waarop de Werkzaamheden gereed zullen zijn voor afronding.
10.6. Na de dag waarop de Werkzaamheden als afgerond beschouwd worden, zijn de verrichte Werkzaamheden voor risico van Opdrachtgever.

Artikel 11: Tussentijdse beëindiging Duurovereenkomst
11.1. Een Duurovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
11.2. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Zakelijke Klanten wordt na afloop van de periode vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar ten minste met 12 (twaalf) maanden, behoudens opzegging per aangetekend schrijven tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand.
11.3. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Consumenten wordt na afloop van de periode vermeld in de Overeenkomst maandelijks opzegbaar middels aangetekend schrijven.
11.4. Een Duurovereenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan slechts door opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand worden opgezegd.
11.5. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermelde behoudt Elektra Compleet zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Duurovereenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 12: Overmacht
12.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Elektra Compleet geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Elektra Compleet niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Elektra Compleet ingeschakelde externe Partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
12.2. Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:
a. betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever of diens Opdrachtgever(s);
b. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze
aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.
12.3. Indien Elektra Compleet als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan zijn verplichtingen te voldoen,
dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de overmacht door Elektra Compleet en indien de periode langer
duurt dan 30 (dertig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte Schriftelijk te beëindigen.
12.4. In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
12.5. In geval van overmacht behoudt Elektra Compleet het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.
12.6. Elektra Compleet is, zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen Opdrachtgever reeds verschuldigd is te factureren.
12.7. Indien in het geval van overmacht Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt is Opdrachtgever verplicht om een geldsom te betalen aan Elektra Compleet bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door Elektra Compleet gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 13: Betaling
13.1. Alle betalingen aan Elektra Compleet dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling in een andere valuta overeengekomen is, geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Elektra Compleet lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
13.2. Tenzij tussen Opdrachtgever en Elektra Compleet Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van Elektra Compleet te geschieden binnen 7 (zeven) werkdagen na factuurdatum.
13.3. Elektra Compleet kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
13.4. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 5 (vijf) dagen na factuurdatum aan Elektra Compleet Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
13.5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
13.6. Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.
13.7. Elektra Compleet is steeds bevoegd om alles wat zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met wat Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Elektra Compleet schuldig is/zijn.
13.8. Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan Elektra Compleet betaling in termijnen verlangen.
13.9. Elektra Compleet is bevoegd de uitvoering van de Opdracht op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan.
13.10. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
13.11. Elektra Compleet is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

Artikel 14: Invordering
14.1. Indien Opdrachtgever een Zakelijke Klant betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Elektra Compleet, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 3 (drie) procent per maand in rekening te brengen (waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gezien) tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Elektra Compleet.
14.2. Onverminderd het in dit Artikel bepaalde is Elektra Compleet gerechtigd om, bij een Zakelijke Klant, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van 10 (tien) procent van de totaal door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie.
14.3. Indien Opdrachtgever een Consument betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Elektra Compleet nadat zij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Elektra Compleet.
14.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Elektra Compleet moet maken als gevolg van de nietnakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever.
14.5. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij een Zakelijke Klant ten minste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00 en bij een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten waarbij een
minimum van € 40,00 geldt.
14.6. Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.
14.7. Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan Elektra Compleet toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
14.8. Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde Goederen te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte (gebruiks)licentie(s) te vervallen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele Opdracht van ondergeschikte betekenis is.
14.9. Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Elektra Compleet open staan.
14.10. Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn.
14.11. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 15: Eigendom en eigendomsvoorbehoud
15.1. Zowel de eigendom als de intellectuele eigendom van alle Goederen en Diensten berust en blijft te allen tijde berusten bij Elektra Compleet tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Indien Schriftelijk anders overeengekomen gaat de eigendom pas over als de aan Elektra Compleet verschuldigde vorderingen, waaronder begrepen schade, boetes alsook vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van één of meer Overeenkomsten, volledig zijn voldaan.
15.2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen met de nodige zorgvuldigheid individueel identificeerbaar te bewaren.
15.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud Goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Elektra Compleet daarvan onverwijld Schriftelijk op de hoogte te stellen.
15.4. Bij beslag op (een deel van) het Goed, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onverwijld op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van Elektra Compleet.
15.5. Voor het geval dat Elektra Compleet zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Elektra Compleet of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Elektra Compleet zich bevinden en die Goederen, op kosten van Opdrachtgever, mede terug te (laten) nemen.
15.6. Als Opdrachtgever, nadat de Goederen conform de Overeenkomst door Elektra Compleet zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Goederen indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit enige andere Overeenkomst niet nakomt.

Artikel 16: Intellectuele eigendom
16.1. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht, het auteursrecht en alle industriële eigendomsrechten – toe aan Elektra Compleet of diens licentiegevers. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Elektra Compleet daartoe bevoegd.
16.2. Opdrachtgever zal niet zonder Schriftelijke toestemming van Elektra Compleet door Elektra Compleet aan Opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, concepten, Diensten of Goederen, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
16.3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van Elektra Compleet diensten en Goederen te bewerken, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van Elektra Compleet en mag deze uitsluitend gebruiken, aanbieden, verkopen en leveren onder het merk en het logo die Elektra Compleet of haar leverancier aan de Goederen heeft toegekend.

Artikel 17: Geheimhouding
17.1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen.
17.2. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht.
17.3. Elektra Compleet zal de naam van Opdrachtgever in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij Opdrachtgever Schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.
17.4. Opdrachtgever vrijwaart Elektra Compleet voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel.
17.5. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan Elektra Compleet, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 5.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Elektra Compleet om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.

Artikel 18: Klachten en recht van reclame
18.1. Eventuele gebreken in de levering van Goederen of klachten over de Diensten of Werkzaamheden van Elektra Compleet dienen op straffe van verval van alle aanspraken onverwijld na constatering door Opdrachtgever aan Elektra Compleet te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 3 (drie) dagen na de constatering Elektra Compleet eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek c.q. de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.
18.2. Alle door Elektra Compleet in verband met een ongegronde klacht gemaakte kosten dienen door Opdrachtgever aan Elektra Compleet te worden vergoed.
18.3. Opdrachtgever is, op straffe van verval van alle aanspraken, verplicht om de Goederen waarover tijdig is gereclameerd ter beschikking van Elektra Compleet te houden om de tekortkoming vast te stellen.
18.4. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Elektra Compleet juist zijn, zal Elektra Compleet de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter onverminderd verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte Goederen. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
18.5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Elektra Compleet slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in Artikel 17 tot en met 20 bepaalde.
18.6. Ieder vorderingsrecht jegens Elektra Compleet vervalt indien:
a. de schade en/of de gebreken niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daartoe aangegeven wijze aan
Elektra Compleet ter kennis zijn gebracht;
b. Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking aan Elektra Compleet verleent ter zake een onderzoek naar de
gegrondheid van de klachten;
c. Opdrachtgever de Goederen ondeskundig en/of onzorgvuldig heeft gebruikt of de Goederen niet op de juiste wijze,
zoals aangegeven door Elektra Compleet heeft behandeld, bewaard of bereid of indien zij de Goederen heeft
gebruikt, behandeld of bewaard onder, voor de Goederen, ongeschikte omstandigheden;
d. de Goederen na ontdekking van de gebreken in gebruik wordt genomen of indien na ontdekking het gebruik van de
Goederen wordt voortgezet;
e. aan Elektra Compleet geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is geboden.
18.7. De prestatie van Elektra Compleet geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn gereclameerd heeft, de Goederen in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij Opdrachtgever tijdig gereclameerd heeft.

Artikel 19: Garantie
19.1. Op de door de Elektra Compleet geleverde Goederen of onderdelen daarvan geldt geen andere garantie dan die Elektra Compleet van de desbetreffende leveranciers heeft bedongen.
19.2. Op de Werkzaamheden en installaties van en door Elektra Compleet geldt een garantie van 1 (een) jaar.
19.3. Elke aanspraak op garantie vervalt, wanneer zonder schriftelijke toestemming van Elektra Compleet wijzigingen in de Goederen zijn aangebracht, die naar mening van Elektra Compleet de normale werking en de betrouwbaarheid van de Goederen kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt wanneer binnen de garantietermijn andere dan de door Elektra Compleet geleverde onderdelen zijn gemonteerd of zonder de toestemming van Elektra Compleet aan de Goederen reparaties zijn verricht.
19.4. De in dit artikel genoemde garantie geldt niet ingeval van normale slijtage en van schade, die is ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede in het geval door Opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige behandeling, alsmede in het geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
19.5. Niet nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet nakoming door Opdrachtgever van één van zijn verplichtingen ontheft Elektra Compleet van zijn verplichtingen, bedoeld in dit artikel. Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Elektra Compleet geldt als enige en algehele schadevergoeding.

Artikel 20: Aansprakelijkheid Opdrachtgever
20.1. Opdrachtgever neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan de Goederen van Elektra Compleet zoals schade als gevolg van kortsluiting, diefstal, brand, lekkage, storm, vorst of enig andere weersgesteldheid, in –en uitstroming van gassen of vloeistoffen. Opdrachtgever moet Elektra Compleet onverwijld op de hoogte stellen indien zich dergelijke schade of een gebeurtenis als bedoeld in dit artikel voordoet of dreigt voor te doen.
20.2. Opdrachtgever is jegens Elektra Compleet aansprakelijk voor alle schade en verliezen aan de Goederen tenzij Opdrachtgever bewijst dat hem, de personen die Opdrachtgever tot de Goederen heeft toegelaten, zijn medewerkers en de personen waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.
20.3. Opdrachtgever vrijwaart Elektra Compleet tegen boetes die Elektra Compleet worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van Opdrachtgever.
20.4. Het is Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elektra Compleet nimmer toegestaan veranderingen en toevoegingen te verrichten aan de Goederen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen en voor de herstelkosten.
20.5. Opdrachtgever vrijwaart Elektra Compleet voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door door/wegens Opdrachtgever aangebrachte veranderingen en voorzieningen.
20.6. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de werkomgeving verontreinigd is of de uit de Opdracht voortkomende bouwstoffen verontreinigd zijn, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten en gevolgen.
20.7. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
20.8. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 21: Aansprakelijkheid ten aanzien van Consumenten
21.1. Elektra Compleet is slechts aansprakelijk voor schade bij Consumenten indien deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 22: Aansprakelijkheid ten aanzien van Zakelijke Klanten
22.1. Elektra Compleet is ten aanzien van Zakelijke Klanten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Elektra Compleet.
22.2. Bij aansprakelijkheid is Elektra Compleet slechts aansprakelijk voor directe schade. Elektra Compleet is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Elektra Compleet bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door Elektra Compleet bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
22.3. Elektra Compleet is niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers of andere personen welke binnen haar risicosfeer vallen.
22.4. Indien er voor Elektra Compleet op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door Elektra Compleet, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Elektra Compleet in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
22.5. Indien de verzekeraar Elektra Compleet niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Elektra Compleet beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een maximum van € 25.000,00, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie maanden.
22.6. Elektra Compleet is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen. De door Elektra Compleet gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven.
22.7. Elektra Compleet is niet aansprakelijk voor aanspraken voortvloeiend uit de Wet Ketenaansprakelijkheid.
22.8. Indien Elektra Compleet op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Elektra Compleet niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
22.9. Iedere vordering jegens Elektra Compleet, behalve die welke door Elektra Compleet is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 23: Aansprakelijkheid Algemeen – van toepassing op zowel Consumenten als Zakelijke Klanten –
23.1. Schade waarvoor Elektra Compleet eventueel aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze maximaal heeft trachten te beperken en binnen 3 (drie) dagen na het ontstaan van de schade Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Elektra Compleet, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
23.2. Elektra Compleet is niet aansprakelijk voor:
a. schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Elektra Compleet is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever
verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie;
b. problemen die zich voordoen buiten de invloedsfeer van Elektra Compleet;
c. fouten in ontwerpen, tekenwerk, teksten, gegevens, constructieve- of bouwfysische toetsen, keuringen, adviezen of
berekeningen.
d. handelingen welke Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst zelf wenst uit te voeren of door een andere
partij dan Elektra Compleet laat uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van Elektra Compleet hiervoor;
e. schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever
verstrekte gegevens;
f. schade ontstaan door niet nakomen of toepassen van voorwaarden, onderhoud- en gebruiksvoorschriften;
g. subsidieverstrekking;
23.3. Elektra Compleet is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.
23.4. Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:
a. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of
b. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 16 van deze Overeenkomst bedoeld.

Artikel 24: Privacy en beveiliging persoonsgegevens
24.1. Opdrachtgever geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan Elektra Compleet zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratieve- en beheerstaken van Elektra Compleet. Deze persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor Elektra Compleet en worden in beginsel niet zonder toestemming van Opdrachtgever aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of indien Elektra Compleet hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht of gerechtigd is.
24.2. Elektra Compleet legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
24.3. Indien Elektra Compleet persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt, doet Elektra Compleet dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Elektra Compleet tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.

Artikel 25: Naamsvermelding en social media code
25.1. Elektra Compleet is gerechtigd om haar naam op of bij de Goederen of Werkzaamheden te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van Elektra Compleet openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
25.2. Elektra Compleet mag de namen van haar Opdrachtgevers op haar website vermelden, tenzij hiervan Schriftelijk wordt afgeweken of Opdrachtgever hiertegen principieel bezwaar heeft.
25.3. Indien Opdrachtgever een uiting over Elektra Compleet doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van Elektra Compleet:
a. Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijke titel of professionele titel publiceert.
b. Respect; indien Opdrachtgever namens of over Elektra Compleet publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van Elektra Compleet verkregen te hebben.
c. Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de Informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van tracking software, adware, malware of spyware.
d. Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden wordt.
e. Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever Elektra Compleet te raadplegen.
f. Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.

Artikel 26: Communicatie via e-mail en social media
26.1. Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt.
26.2. Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 27: Kennisneming Algemene Voorwaarden
27.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een mei tweeduizend twee en twintig (01/05/2022) en liggen ter inzage ten kantore van Elektra Compleet.
27.2. Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.
27.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van Elektra Compleet www.elektracompleet.nl.

Artikel 28: Toepasselijk recht
28.1. Op de rechtsverhouding tussen Elektra Compleet en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
28.2. In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.
28.3. Partijen kunnen voorts een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen, welke het recht van Partijen om te verzoeken om een rechtelijke uitspraak nimmer zullen beperken.